ข่าว

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

5-1
ข่าวสาร

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลกลางของกรม พัฒนาโดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ ร่วมกับระบบเรดาห์ชายฝั่งของ GISTDA ซึ่งสามารถคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อวางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์อุบัติภัยทางทะเลที่อาจะเกิดขึ้นในอนาคต