ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง