กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563

ศทส. เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลฯ (สผ.)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายชัยอนันต์  ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ศทส. ซ่อมบำรุงพร้อมอัพเกรดระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ประจำปี 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานและนำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ไปติดตั้ง (Upgrade) ให้กับตู้บริการข้อมูล (DMCR KIOSK)

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินงานตัวชี้วัด Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง