กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง