กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายหน้าที่ทิศทางการพัฒนา กสท.

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) จัดการประชุมกองครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563