แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการ

ความเป็นมา

     กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งงบประมาณปี พ.ศ. 2562  โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้งานที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลและระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา Big Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของการยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป
Screen Shot 2563-03-26 at 06.37.44

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  2. จัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบาย ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
  3. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางรองรับการพัฒนาBig Data ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง