ข่าว

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด

2
ข่าวสาร

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายปริท้ศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อวางขอบเขตงานด้านการจัดทำข้อมูลทรัพยากรเกาะและหาดให้ชัดเจนพร้อมทั้งแจ้งผลการดำเนินงานและงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในครั้งต่อไป