ข่าว

ศทส.ประชุม คกก. กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2563

body1
Uncategorized

ศทส.ประชุม คกก. กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนาย ณัฐภัทร สุวรรณประทีป หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อร่างแผนที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล และบันทึกข้อตกลงรายคู่จังหวัด จำนวน 17 จังหวัด ทั้งนี้ได้ร่วมกันวินิจฉัยหายุติค่าพิกัดของคู่จังหวัดที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จำนวน 4 คู่จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี / พังงา-ภูเก็ต / ตรัง-กระบี่ และ พังงา-กระบี่