ข่าว

กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

1
ข่าวสาร

กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด โดยมีนายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์ ผล.กสท. เป็นประธาน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. และเจ้าหน้าที่จาก Gistda เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการหารือเรื่องการเตรียมความพร้อมของโครงการที่จะพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูิสารสนเทศรายจังหวัด ประกอบไปด้วย ข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศเกาะ , หาด รวมไปถึงระบบรายงานสถานการณ์ประจำวัน ทช. ที่จะใช้เป็นระบบหลักใน ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ต่อไป.