ข่าว

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายหน้าที่ทิศทางการพัฒนา กสท.

ข่าวสาร

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายหน้าที่ทิศทางการพัฒนา กสท.

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) จัดการประชุมกองครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายปริทัศน์  เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) พร้อมทั้งกำชับให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจกันทำงาน เพื่อองค์กร หลังจากนั้นนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการองสารสนเทศและเทคโนโลยี ทช. (กสท.) ได้กล่าวถึง ภารกิจหลักและหน่วยงานภายในสังกัด พร้อมให้แต่ละ ส่วน/ศูนย์ ได้แนะนำบุคลากร ในที่ประชุมได้รับทราบ.