มาตรฐานชั้นข้อมูล

มาตรฐานชั้นข้อมูล

แนวทางการพัฒนาเข้าสู่ระบบเทคโนลีสารสนเทศที่มีมาตรฐาน

ในการดำเนินการจัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) รูปแบบของข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องมีการออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงข้อมูลแต่ละชุด เพื่ออ้างอิง และวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม โดยจัดทำพจนานุกรมข้อมูล เพื่อแสดงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อเป็นเอกสารอธิบายรายละเอียดของฐานข้อมูลทั้งหมดซึ่งระบุคำอธิบายข้อมูล (Meta Data) ที่บอกรายละเอียดคุณลักษณะและคุณภาพข้อมูล (Data Quality) โครงสร้างข้อมูลต่าง ๆ และรหัสต้นฉบับ (Meta Data)

มาตรฐานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นที่ต้องการและมีความจำเป็นเนื่องจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถที่จะรวมการปฏิบัติการในด้านการจัดเก็บจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้หลายอย่าง รวมทั้งข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ กัน ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีนี้ (Enabling technology) และมีความสามารถแตกต่างจากเทคโนโลยีสารสนเทศชนิดอื่น การประยุกต์แบบบูรณาการเช่นนี้ต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน (Interoperability) และการทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ ต้องอาศัยความมีมาตรฐาน (Standards) เป็นตัวช่วย ปัจจัยที่นำมาซึ่งการพัฒนาและกำหนดมาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นอาจมาจากหลายทางแต่ที่เกี่ยวข้องและควรนำมาพิจารณาได้แก่ แนวโน้มและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี (Trend of technology) การประยุกต์ใช้และกลุ่มผู้ใช้ (Applications and users) กับข้อมูลเชิงพื้นที่

มาตรฐานข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ISO/TC211 Geographic Information/Geomatics เป็นคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 211 ของ ISO รับผิดชอบด้านการกำหนดมาตรฐาน เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และกำหนดชุดมาตรฐานหมายเลข19100 โดย ISO/TC211 จัดตั้งขึ้นในเดือน เมษายน 1994 ปัจจุบันประกอบด้วยสมาชิกร่วมทำงาน (P-member) 33 ประเทศ และประเทศสมาชิกสังเกตการณ์ (O-member) อีก 19 ประเทศและมีองค์กรระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นองค์กรร่วมทำงาน (Liaison) อีก 26 องค์กร โดยมีขอบเขตเพื่อ ทำให้เกิดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงเลข (Digital Geographic Information) โดยการจัดสร้างชุดของมาตรฐานสำหรับสารสนเทศเกี่ยวกับวัตถุ หรือปรากฏการณ์ซึ่งเชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อมกับตำแหน่งบนโลก มาตรฐานดังกล่าวอาจกำหนดวิธีการ เครื่องมือและบริการต่าง ๆ ในการจัดการ การสำรวจนำเข้า การประมวลผล การวิเคราะห์ การใช้งาน และการนำเสนอสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวในรูปเชิงเลขระหว่างผู้ใช้/ระบบ/สถานที่ที่แตกต่างกัน การกำหนดมาตราฐานนี้ควรเชื่อมโยงกับมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลอื่น ๆ ที่เหมาะสม

เอกสารมาตรฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง