ข่าว

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล

ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล

 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 (ภาคเช้า) และการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งทีึ่ 1/2563 (ภาคบ่าย) โดยมีนายทนุวงศ์ แสงเทียน ผู้เชี่ยวชาญด้านจัดการทรัพยากรทางชายฝั่งและป่าชายเลน ซึ่งเป็นผู้แทนนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุม ประมาณ 40 คน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

           สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2563 มีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
1. คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1146/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรื่องแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. ความก้าวหน้าในการพัฒนางาน/ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. ผลการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562
4. รางวัล Thailand Zocial Awards 2020

เรื่องเพื่อพิจารณา 
ข้อเสนอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม 17 โครงการ ประกอบไปด้วย
1. โครงการฯ งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณปี 2562 จำนวน 1 โครงการ
2. โครงการฯ งบประมาณปกติ งบประมาณปี 2563 จำนวน 8 โครงการ
3. โครงการฯ งบประมาณเหลือจ่าย งบประมาณปี 2563 จำนวน 4 โครงการ
4. โครงการฯ งบประมาณปกติ งบประมาณปี 2564 จำนวน 4 โครงการ

           สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งทีึ่ 1/2563 มีเรื่องเพื่อทราบและเรื่องเพื่อพิจารณาดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ
1. คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 52/2563 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance Council) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
2. การจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ตามตัวชี้วัด
2. การปรับปรุงข้อมูลด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
3. การจัดทำข้อมูลในระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center)
4. การกำหนดบทบาทหน้าที่ และมอบหมายผู้ปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลและปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5. แนวทางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ ลักษณะข้อมูล และชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง