บริการประชาชน

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลภูมิสารสนเทศ

map-large

กรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

marinegiscenter.dmcr.go.th

สอบถามข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ติดต่อ

0-2141-1315

0-2143-9253