ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


สอบถามข้อมูลภูมิสารสนเทศ

กรมทรัพยาการทางทะเลและชายฝั่ง

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 5-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

สอบถามข้อมูล

กลุ่มงานพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล  กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง