กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ทช. ร่วมมือ GISTDA จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ประชุมหารือโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

DMCR Mobile Application ของกรมที่ควรมีติดมือถือไว้ คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารจากทะเลไทย

DMCR Application on Mobile พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูล

ศทส.ประชุม คกก. กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขต

Published
Categorized as Uncategorized