ข่าว

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 /2563

ข่าวสาร

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายจเรศักดิ์  นันตะวงต์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีผู้แทน จากหน่วยงานต่างๆในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        เนื่องด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดตัวชี้วัดในการดำนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวง “ระดับความสำเร็จของการจัดทำ Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งได้จัดทำ Big Data  ในรูปแบบ Business Intelligence: BI พร้อมทั้งได้ประเมินความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ของผู้ใช้งานระดับผู้บริหาร โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด นอกจากนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัด ความสำเร็จของการจัดทำ Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในส่วนของ ทช. จะดำเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางทะเล