กสท. -Gistda ประชุมสรุปแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นที่ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่่ 25 ธันวาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

กสท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานศูนย์พิทักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและ

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานระบบโครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. เป็นประธาน

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ DMCR KIOSK เวอร์ชั่น 5 บน Website ระบบฐานข้อมูลกลาง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) นำระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่นที่ 5 ติดตั้งบนเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่

กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายหน้าที่ทิศทางการพัฒนา กสท.

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) จัดการประชุมกองครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้

ทช. ร่วมมือ GISTDA จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA ประชุมหารือโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี 2563