ข่าว

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ

12
ข่าวสาร

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ

วันที่ 30 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (CIO) นายปริท้ศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ และว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงและกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 12/2564 โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม มายัง ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีระเบียบวาระในที่ประชุม ดังนี้

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และกำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาเสนอแผนปฏิบัติการหรือแผนงานให้ข้อเสนอและการบูรณาการงบประมาณด้านสารสนเทศ พิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการด้านระบบคอมพิวเตอร์ พิจารณาเสนอนโยบายการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ และพิจารณาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลและอืื่นๆ ของกระทรวง ทส. เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
  2. ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในอำนาจพิจารณาของกรม (เพื่อทราบ) กรม ทช. จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงานเลขานุการกรม วงเงิน 51,600 บาท ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอ
  3. กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual) ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการขออนุมัติโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ (ICT – MGNTO1) สำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติให้กรมภายใต้สังกัดใช้เมื่อมีการส่งข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  4. ข้อเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรม ทช. จำนวน 11 โครงการ วงเงินงบประมาณ 26,168,900 บาท คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ มีมติเห็นชอบให้ 11 โครงการผ่านการพิจารณา