ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) มายังห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล ชั้น 8 กรม ทช. ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้ ศทส.สป.ทส. นัดหมายกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้งในส่วนของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมทรัพยากรธรณี เพื่อหารือและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนจะนำร่าง Dashboard ที่นำเสนอในที่ประชุมไปจัดทำต่อไป โดยมีประเด็นการพิจารณา ประกอบด้วย
     1. ปัญหาที่พบในการดำเนินการ จัดทำร่าง Dashboard สถานภาพการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเล และรายงานความคืบหน้าการจัดทำ Dashboard
     2. การขอความเห็นชอบรายการชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Dashboard จำนวน 2 Dashboard ได้แก่
        2.1 Dashboard สถานภาพชายฝั่งทะเล
        2.2 Dashboard สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง
     3. การขอความเห็นชอบร่าง Dashboard สถานภาพชายฝั่งทะเล และ Dashboard สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *