ข่าว

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินงานตัวชี้วัด Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ข่าวสาร

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินงานตัวชี้วัด Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินงานตัวชี้วัด Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดทำ Dashboard ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทำ Dashboard สถานภาพชายฝั่งทะเล และ Dashboard สถานภาพการกัดเซาะชายฝั่ง และการพิจารณาปรับปรุงชุดข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Dashboard