ข่าว

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA ทส. ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

ข่าวสาร

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA ทส. ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ทส. เป็นประธาน เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของการจัดทำ Big Data ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงชุดข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตามตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดทำ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช.