ข่าว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1111
ข่าวสาร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ทส. นายยุทธพล อังกินันท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมติดตามการประชุม ในโอกาสนี้ นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี และนายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ รองอธิบดี ทช. อีกทั้งคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่นพร้อมร่วมรับฟังนโยบายจาก รมว.ทส. ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. และเจ้าหน้าที่ศทส. ให้การต้อนรับ (รมว.ทส.) โดยเปิดห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมกล่าววัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  เป็นการดำเนินการตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ 280/2560 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2560 โดยมีหน่วยงานราชการต่างๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร ตำรวจน้ำ ศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเลขานุการ เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน เชื่อมโยง และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ ในการเฝ้าระวัง ติดตาม และวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งในช่วงเวลาปกติและในช่วงสถานการณ์วิกฤตต่างๆ เพื่อการตัดสินใจและสั่งการไปยังศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ศปทช. ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ และมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นระบบในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในลักษณะ Big Data เป็นระบบงานหลัก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนำมาแสดงผลบนระบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลกายภาพ ข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ข้อมูลการบริหารจัดการ ข้อมูลงานวิจัยข้อมูลกลุ่มเครือข่าย กลุ่มอนุรักษ์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่างๆ อีกด้วย