ข่าว

ทช. ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูล

pic-20200601-1578301140-347_16
ข่าวสาร

ทช. ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูล

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน การประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          สำหรับการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ที่มีอยู่ให้เป็นระบบ รวมถึงการบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรม และขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ ตลอดจนเป็นฐานข้อมูลและระบบพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนา BiG Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง