หน้าหลัก

28ชั้นข้อมูล

ภูมิสารสนเทศกลาง

        กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติข่าวสาร   ข่าวภูมิสารสนเทศแนะนำระบบคู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. เป็นประธาน

รองพรศรี ร่วมสังเกตุการณ์ทดสอบประเมินสถานการณ์พร้อมสั่งการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมการจำลอง/ทดสอบเพื่อประเมินสถานการณ์หรือสั่งการผ่านการบริหารศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านระบบ VDO​ ​Conference โดยมีดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานและร่วมสังเกตุการณ์

กสท. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทช.

วันที่ 19 กรกฤฎาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดยมีนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DCIO) เป็นประธาน

สารสนเทศ

 

 

 

ช่วยกันรักษาโลก รักษาธรรมชาติ

เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อยู่คู่กับเราตลอดไป