หน้าหลัก

25ชั้นข้อมูล

ภูมิสารสนเทศกลาง

        กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติข่าวสาร   ข่าวภูมิสารสนเทศแนะนำระบบคู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล

กิจกรรม

sdgdfgdfgdfgdfgdgdgdgdfgd

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ

วันที่ 30 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (CIO) นายปริท้ศน์ เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ และว่าที่ ร.ต.สัญชัย วิชกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงฯ

กสท. ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Gistda ประชุมติดตามผลการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกาะและหาดในเขตน่านน้ำทะเลไทยรายจังหวัดฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)

สารสนเทศ

 

 

 

ช่วยกันรักษาโลก รักษาธรรมชาติ

เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อยู่กับเราไปนานๆ