Cybersecurity

โครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25ชั้นข้อมูล

จำนวนมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวภูมิสารสนเทศ

DMCR Mobile Application ของกรมที่ควรมีติดมือถือไว้ คุณจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารจากทะเลไทย

DMCR Application on Mobile พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรม ทช.) ได้อย่างสะดวกและทันเหตุการณ์ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ข้อมูล

ศทส. เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลฯ (สผ.)

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายชัยอนันต์  ดำรงรัตน์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ศทส. ซ่อมบำรุงพร้อมอัพเกรดระบบตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ประจำปี 2563

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประสานและนำระบบในตู้บริการข้อมูลเอนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่น 5.0 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ไปติดตั้ง (Upgrade) ให้กับตู้บริการข้อมูล (DMCR KIOSK)

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล