Cybersecurity

โครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25ชั้นข้อมูล

จำนวนมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวภูมิสารสนเทศ

ระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ DMCR KIOSK เวอร์ชั่น 5 บน Website ระบบฐานข้อมูลกลาง

กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) นำระบบตู้บริการข้อมูลอเนกประสงค์ (DMCR KIOSK) เวอร์ชั่นที่ 5 ติดตั้งบนเว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นอีกช่องทางในการเผยแพร่

กสท. – GISTDA ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศรายจังหวัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : Gistda ในการเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาข้อมูลพืื้นฐานภูมิสารสนเทศ

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล