Cybersecurity

โครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25ชั้นข้อมูล

จำนวนมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวภูมิสารสนเทศ

ศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมพร้อมระบบคาดการณ์และประเมินผลกระทบในทะเล

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 กรม ทช. โดยรองอธิบดีปิ่นสักก์ สุรัสวดี เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อซักซ้อมการรับมือกับภัยพิบัติและอุบัติภัยทางทะเล โดยการประยุกต์ใช้ระบบ

กสท. จัดประชุมกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. ครั้งที่ 1/2563 ชี้แจงนโยบายหน้าที่ทิศทางการพัฒนา กสท.

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กสท.) จัดการประชุมกองครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้

กสท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 /2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ (กสท.) โดยนายอนุวัฒน์  ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ Big Data ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2563

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล