Cybersecurity

โครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

25ชั้นข้อมูล

จำนวนมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติ

ข่าวภูมิสารสนเทศ

ศทส.ประชุม คกก. กำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และนางสาวจิตติมา เสถียรวุฒิกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดและปรับปรุงพื้นที่เขต

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ BIG DATA ทส. ครั้งที่ 2/2563 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผอ.ศทส. เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินงานตัวชี้วัด Big Data ทส. ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศทส. พร้อมด้วยผู้แทนกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

คู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล