หน้าหลัก

                                    

 

25 ชั้นข้อมูล

ภูมิสารสนเทศกลาง

 

        กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานของชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศและภูมิสารสนเทศของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีอยู่ ให้เป็นระบบ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ภารกิจ นโยบายของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวนโยบายของยุทธศาสตร์ชาติข่าวสาร   ข่าวภูมิสารสนเทศแนะนำระบบคู่มือแนะนำการใช้งานระบบฐานข้อมูล

.

กสท. เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Big Data ทส. 1/2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) โดยนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.กสท. พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทช. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงาน Big Data ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2564 (ผ่านระบบ VDO Conference) และนายอนุวัฒน์ ทองประดับเพชร์ นักวิเคราะห์

กสท. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ

วันที่ 24 มีนาคม​ 2564 กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจ ทช. (กสท.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog​)​ เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)​ ตามตัวชี้วัด​ ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 24 – 25 มีนาคม ณ ห้องประชุม​ไฮเดรนเยีย

รองอธิบดีฯ ผู้บริหาร DCIO มอบนโยบายงานด้านเทคโนโลยีฯ

วันที่ 15 มีนาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจฯ จัดประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี รองอธิบดีฯ นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับกรม (DCIO) เป็นประธาน เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และร่วมผลักดันพัฒนางาน